Bolagsledning

Verkställande direktören är ansvarig för den löpande förvaltningen av bolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Koncernledningen i ProfilGruppen består av VD och hans närmaste medarbetare. Till ledningsgruppens ansvarsområde hör planer, budget och policys. Ledningsgruppen fattar beslut om förändringar i verksamheten gällande bland annat organisatoriska frågor samt marknads- och informationsinsatser. Ledningsgruppen har i uppgift att bereda och utvärdera underlag för kommande styrelsemöten.
Fredrik Zöögling - Född 1966-profilgruppen
Fredrik Zöögling - Född 1966

VD och koncernchef, anställd 7 oktober 2019
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 0
Civilingenjör inom maskin
Inga väsentliga uppdrag utanför bolaget, inga aktieinnehav i andra för bolaget betydande företag. Inga närstående har aktieinnehav eller finansiella instrument i bolaget.

Niklas Danielsson - Född 1967-profilgruppen
Niklas Danielsson - Född 1967

CFO, anställd 2020
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 0

Richard Nylin - Född 1969-profilgruppen
Richard Nylin - Född 1969

Marknads- och försäljningschef, anställd 2013
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 1 200

Ulrika Svensson - Född 1974-profilgruppen
Ulrika Svensson - Född 1974

Chef HR, anställd 2000
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 1 000

Torgny Magnusson - Född 1961-profilgruppen
Torgny Magnusson - Född 1961

Produktionschef, anställd 1982
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 1 850

Andreas Lindberg - Född 1972-profilgruppen
Andreas Lindberg - Född 1972

Supply Chain Manager, anställd 2016
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 1 000

Martin Lindstrand - Född 1976-profilgruppen
Martin Lindstrand - Född 1976

Chef vidareförädling, anställd 2018
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 0

Fredrik Uhrbom - Född 1972-profilgruppen
Fredrik Uhrbom - Född 1972

Affärsområdeschef automotive och global accounts, anställd 2013
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 1 606