Avstämning alt Nyckeltal

Kvartal 2 2020Kvartal 2 2019Kvartal 1-2 2020Kvartal 1-2 201912 mån
rullande2019
Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA), Mkr
Rörelseresultat1,428,527,464,176,5113,2
Av- och nedskrivningar16,613,733,027,663,157,7
Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA), Mkr18,042,260,491,7139,6170,9
Rörelsemarginal, %
Rörelseresultat, Mkr 1,428,527,464,176,5113,2
Intäkter, Mkr316,8441,4717,9884,71455,31622,1
Rörelsemarginal, % 0,46,53,87,25,37,0
Resultatmarginal %
Resultat före skatt, Mkr5,924,120,456,765,6101,9
Intäkter, Mkr316,8441,4717,9884,71455,31622,1
Resultatmarginal, %1,95,52,86,44,56,3
Avkastning på eget kapital, %
Periodens resultat (uppräknat till 12 mån vid delår)18,876,032,289,252,080,5
Genomsnittligt eget kapital429,3390,4425,6377,8407,7395,7
Avkastning på eget kapital, % 4,419,57,623,612,820,3
Avkastning på sysselsatt kapital, %
Resultat efter finansiella poster (uppräknat till 12 mån vid delår) 23,696,440,8113,465,6101,9
Finansiella kostnader (uppräknat till 12 mån vid delår)-17,618,814,215,810,911,7
Genomsnittligt eget kapital429,3390,4425,6377,8407,7395,7
Genomsnittliga räntebärande skulder och avsättningar368,5310,8343,3251,7358,7239,3
Genomsnittligt sysselsatt kapital797,8701,2768,8629,5766,4631,9
Avkastning på sysselsatt kapital, % 0,816,47,220,510,018,0
Likviditetsreserv, Mkr
Likvida medel42,729,029,9
Beviljade ej utnyttjade krediter133,9112,6116,9
Likviditetsreserv, Mkr176,6141,6146,8
Räntebärande nettoskuld, Mkr
Räntebärande skulder och avsättningar356,3361,1330,2
Likvida medel42,729,029,9
Räntebärande nettoskuld, Mkr313,6332,1300,3
Nettoskuld/EBITDA, ggr
Räntebärande skulder och avsättningar356,3361,1330,2
Likvida medel42,729,029,9
EBITDA (rullande 12 mån)139,6162,5170,9
Nettoskuld/EBITDA, ggr2,22,01,8
Nettoskuldsättningsgrad, ggr
Räntebärande skulder och avsättningar356,3361,1330,2
Likvida medel42,729,029,9
Summa eget kapital434,2381,2416,9
Nettoskuldsättningsgrad, ggr0,70,90,7
Soliditet, %
Summa eget kapital434,2381,2416,9
Balansomslutning1108,61062,01090,1
Soliditet, % 39,235,938,2
Kapitalomsättningshastighet, ggr
Intäkter (uppräknat till 12 mån vid delår)1435,81769,41455,31622,1
Genomsnittligt sysselsatt kapital768,8629,5766,4631,9
Kapitalomsättningshastighet, ggr1,92,81,92,6
Andel riskbärande kapital, %
Summa eget kapital434,2381,2416,9
Uppskjuten skatt55,434,555,1
Balansomslutning1108,61062,01090,1
Andel riskbärande kapital, %44,239,143,3
Räntetäckningsgrad, ggr
Resultat efter finansiella poster5,924,120,456,765,6101,9
Finansiella kostnader-4,44,77,17,910,911,7
Räntetäckningsgrad, ggr 2,55,23,98,76,89,7
Intäkter per anställd (medelantal), Tkr
Intäkter, Mkr316,8441,4717,9884,71455,31622,1
Medelantal anställda (motsvarande heltidstjänster) 455462458463463466
Intäkter per anställd (medelantal), Tkr6969551567191131433481
Resultat efter finansiella poster per anställd (medelantal), Tkr
Resultat efter finansiella poster, Mkr5,924,120,456,765,6101,9
Medelantal anställda (motsvarande heltidstjänster) 455462458463463466
Resultat efter finansiella poster per anställd (medelantal), Tkr135245122142219
Eget kapital per aktie, kr
Summa eget kapital434,2381,2416,9
Innehav utan bestämmande inflytande20,815,718,1
Antal aktier, tusental739973997399
Eget kapital per aktie, kr55,8749,4053,90